top of page

Algemene huisregels

  - Alle diensten worden uitgevoerd na afspraak tenzij verkoop van producten.

  - Honden worden afgezet en terug opgehaald. Klant wordt op de hoogte gehouden van ophaling dmv telefoon of bericht.

  - Er wordt niet bij de behandeling gebleven. Tenzij eigenaar / houder van de trimsalon dit voorstelt mbt op de algemene veiligheid. 

  - Alle honden dienen eerst uitgelaten te worden door de klant voor de start van de behandeling. 

  - Kom op tijd. De behandelingen zijn altijd op afspraak, het opgegeven uur moet gerespecteerd worden. Indien te laat kan de      behandeling geweigerd worden en een annulatiekost aangerekend worden voor verzuim van de afspraak (zie verder).

Algemene Voorwaarden 
 

 

Identiteit van de ondernemer

Big & Small dog grooming

Aarschotsesteenweg 219,  2230 Herselt

Telefoonnummer: +32 (0)478 47 95 65

E-mailadres: bigandsmalldoggrooming@gmail.com

Ondernemingsnummer: 0567.872.543

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen of diensten tussen ondernemer en klant/opdrachtgever.

 2. De klant/opdrachtgever kan ten alle tijden de algemene voorwaarden inkijken of opvragen voordat de overeenkomst wordt gesloten, deze algemene voorwaarden worden aan de klant/opdrachtgever beschikbaar gesteld via de website of kunnen opgevraagd worden om in te kijken voordat de overeenkomst wordt gesloten.

 

  

 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant/opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de klant/opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant/opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant/opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant/opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al de feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. Dat de klant/opdrachtgever geen herroepingsrecht heeft en er ook niet gebruik van kan maken;

 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en het in staat zijn van het verwezenlijken van de diensten.

 

Levering van goederen en diensten
De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Indien ambulant diensten worden geleverd is de klant/opdrachtgever verantwoordelijk voor de ruimte waar de dienst geleverd wordt. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

 

 

Herroepingsrecht

 

 1. Aangekocht producten en/of diensten worden niet terug genomen.

 

De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of wanneer er afwijkende of bijkomende diensten geleverd worden zoals extra tijd voor ontklitten, het gedrag of de fysieke toestand van het dier die de behandeling langer in tijd maakt of meer risico geeft voor ondernemer of dier.

 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de tot standkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 5. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend.

 6. Prijzen die vermeld zijn bij de online reservatie, telefonisch of via mail opgegeven worden, zijn slechts richtprijzen.

  

Betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling of per goedgekeurde elektronische betaalmethode bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever.

 2. In geval van wanbetaling van de klant/opdrachtgever heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant/opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 3. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:
  a. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd;
  b. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd;
  c. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.

 

Aansprakelijkheid

De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

 

 Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een contactformulier waarbij u uw klachten kunt melden en behandelt de klacht zo snel mogelijk.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 4 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant/opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant/opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 5. Bij klachten dient een klant/opdrachtgever zich allereerst te wenden tot de ondernemer.

 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten of dienst kosteloos terugbetalen.

 

Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en klant/opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de klant/opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.

bottom of page